Knihovní řád

Registrovaným čtenářem knihovny se může stát každý občan České republiky, který se prokáže platným občanským průkazem nebo cizinec, který se prokáže cestovním pasem a povolením k pobytu v ČR a poskytne knihovně osobní údaje, to je jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefon a e-mail. Tyto osobní údaje bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Knihovna je oprávněna tyto údaje zpracovávat pro svoji registraci čtenářů a je proto registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3. Za dítě přebírají odpovědnost rodiče. Na základě vyplněné přihlášky dostane čtenář čtenářský průkaz, který je nepřenosný! V rámci regionu Dobrá stačí 1 placená registrace.

Na cizí průkaz si nelze dokumenty půjčovat.

Ztrátu průkazu musí čtenář ihned ohlásit a za poplatek 20,- Kč mu bude vystaven nový.

Výpůjční doba je 4 týdny

Knihy, které nejsou v knihovně k dispozici, si může čtenář vyhledat v elektronickém souborném katalogu a prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby si je za cenu poštovného objednat z kterékoliv knihovny v ČR nebo ze zahraničí nebo si objednat kopii článku. Pracovníci knihovny mohou bez udání důvodů zkrátit výpůjční lhůtu. Výpůjční lhůtu je možno si 3x prodloužit, při třetí žádosti je čtenář povinen dokumenty předložit v knihovně. Cenné knihy se půjčují absenčně a tablety prezenčně jen na zvláštní písemnou stvrzenku. Čtenář ručí osobně za půjčené dokumenty a nesmí je půjčovat dalším osobám. Všechny zapůjčené dokumenty je povinen vrátit do data vyznačeného na stvrzence. Pokud knihy nestihne vrátit včas, může požádat o prodloužení telefonicky na čísle 558 641 016, +420725144014 nebo elektronickou poštou na adrese knihovnadobra@dobra.cz. Poškozené a ztracené dokumenty je uživatel povinen uhradit v pořizovací ceně + poplatek za vyřazení, který činí u knih 70,- Kč, u časopisů 30,- Kč nebo do výše ceny fotokopie dokumentu. Zjištěná poškození u dokumentů, jsou čtenáři povinni předem ohlásit v knihovně, v opačném případě za ně sami nesou zodpovědnost a bude po nich požadována náhrada. Jestliže se půjčené dokumenty dostanou do styku s osobami s nakažlivou nemocí, je toto nutné v knihovně nahlásit a postarat se o dezinfekci dokumentů nebo uhradit náklady s tím spojené. Návštěvníci mohou ústně, písemně, telefonicky nebo e-mailem vznášet připomínky, stížnosti, doporučení a přání týkající se provozu knihovny a jejích služeb čtenářům. Hrubé nebo soustavné porušování výpůjčního řádu opravňuje pracovníky knihovny k odebrání čtenářského průkazu. Zvláštní přílohu, kterou tvoří ceník služeb knihovny a sankční poplatky za nedodržení výpůjčních lhůt, průběžně schvaluje Rada obce Žermanice.